pro. Vietnamist.com

pro Vietnamist

Tên miền danh hiệu dành cho thành viên ưu tú của Vietnamist.com

Tiếng Việt

Nếu bạn thấy một người có tên miền danh hiệu CVname.pro.Vietnamist.com thì đó là một thành viên ưu tú của Vietnamist.com đã đạt tên miền danh hiệu này. 

Bạn luôn có thể xem thêm Hồ sơ năng lực suốt đời CVname.com của người đó tại CVname.cvname.com và báo cáo ẩn danh về người này tại ReportSecret.com hoặc KhanBao.com để chúng tôi thu hồi tên miền của những người không còn xứng đáng với danh hiệu này.

Đăng ký tên miền danh hiệu này tại pro.cupVN.com.

Xem thêm các tên miền danh hiệu khác dành cho thành viên của Vietnamist.com tại cup.Vietnamist.com.

English

If you see a person with the title domain name CVname.pro.Vietnamist.com, then that is an 'pro' member of Vietnamist.com who has achieved this domain name.

You can always see more of that person's CVname.com at CVname.cvname.com and report this person anonymously at ReportSecret.com or KhanBao.com so we can reclaim their domain name no longer worthy of this title.

Register this title domain name at pro.cupVN.com.

See other title domain names for members of Vietnamist.com at cup.Vietnamist.com.